Preskočiť na obsah

Zástupca starostu

Emília Butvínová

Zástupkyňa starostu

Starostu zastupuje zástupca starostu, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním starosta do 60 dní od zloženia sľubu starostu; ak tak neurobí, zástupcu starostu zvolí obecné zastupiteľstvo. Zástupca starostu môže byť len poslanec. Ak obec má viac ako 20 000 obyvateľov, starosta môže poveriť zastupovaním dvoch zástupcov starostu, pričom určí ich poradie. Starosta môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať. Ak starosta odvolá zástupcu starostu, poverí zastupovaním ďalšieho poslanca do 60 dní od odvolania zástupcu starostu.

Ak je v obci zriadená obecná rada, zástupca starostu je jej členom.

Zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení.

Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia, plní úlohy starostu v plnom rozsahu zástupca starostu. Ak sú poverení zastupovaním dvaja zástupcovia starostu, plnia tieto úlohy v poradí, v ktorom boli poverení za zástupcov starostu. Zastupovanie sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu.

V rámci výkonu funkcie zástupcu starostu obce ste oprávnený zastupovať starostu v týchto činnostiach  :

  1. počas prítomnosti starostu  obce:

– koordinovať činnosť medzi jednotlivými komisiami obecného zastupiteľstva a obecným úradom,

– zabezpečovať materiálno-technické a priestorové podmienky pre výkon činnosti poslancov

    obecného    zastupiteľstva,

– koordinovať a zjednocovať činnosť komisií obecného zastupiteľstva,

– kontrolovať prerokúvanie a riešenie návrhov, podnetov a pripomienok v komisiách obecného zastupiteľstva,

– zabezpečovať kontakt medzi poslancami obecného zastupiteľstva, starostom obce,

– podieľať sa spolu so starostom obce a pracovníkmi obce na spracovávaní koncepcie rozvoja jednotlivých

   oblastí života v obci,

– schvaľovať – po predchádzajúcom súhlase starostu obce – pracovné a služobné cesty poslancov 

   obecného   zastupiteľstva,

– zúčastnovať sa na previerkach, na kontrolách a na vybavovaní sťažností a oznámení, ktoré uskutočňujú

   orgány obce,

– je oprávnený zastupovať obec v oblasti spoločenskej a kultúrnej, príp. aj reprezentačnej a to po dohode

   so starostom obce.

– zodpovedá za agendu obecných lesov, kontroluje a riadi ťažbu dreva, predklada starostovy obce na podpís

   listky na chystanie dreva v obecných lesoch.

  1. počas neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie starostu obce:

– vykonávať všetky úkony a činnosti uvedené v bode A),

– zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva,

– schvaľovať výdavkové položky do určitej sumy po písomnej dohode so starostkou obce,

– je oprávnený v majetkoprávnych vzťahoch vykonávať všetky úkony smerujúce k uzavretiu dohôd,

   príp. zmlúv, t.j. jednania, rokovania a pod. – nesmie však podpisovať pracovné zmluvy, dohody a pod.

            Vaše práva a povinnosti vyplývajú z platnej právnej úpravy týkajúcej sa zástupcu

 starostu obce a z vnútroorganizačných predpisov Obce Kaľava, najmä  Štatútu obce Kaľava ,

 Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Kaľave, Zásad odmeňovania poslancov

Obecného zastupiteľstva obce Kaľava.