Preskočiť na obsah

Organizácie v obci

K rozvoju života v obci prispievajú aj organizácie v nej pôsobiace. V súčasnosti je to týchto päť organizácií: Dobrovoľný hasičský zbor, Poľovnícke združenie Suchá dolina – Kaľava, Slovenský zväz telesne postihnutých, Urbariát Kaľava – Spoločenstvo Žec a spol., Miestny odbor Matice Slovenskej Kaľava.

Dňa 13.10.2015  sa v Dome Matice Slovenskej v Spišskej Novej Vsi konalo ustanovujúce Valné zhromaždenie novovzniknutého Miestneho odboru Matice Slovenskej Kaľava.

Za predsedníčku MO MS Kaľava bola zvolená  Bc. Petra Onderčinová.

Činnosť Miestneho odboru Matice Slovenkej Kaľava bude zastrešovať účinkovania folklórneho súboru “ Kaľavčan „.

Spoločenstvo Žec a spol.

je spoločenstvo vlastníkov pozemkov  v Kaľave založené 26.04.2014. Bezprostredným cieľom a úlohou Spoločenstva je v súlade s platnou právnou úpravou riadne a racionálne,  trvalo udržateľne hospodáriť na spoločných nehnuteľnostiach, ktorými sú lesná a poľnohospodárska pôda, t.j.: lesy, poľnohospodárske pozemky, neplodné plochy a vodné plochy. Spoločne a cez svoje orgány obstarávať spoločné veci vyplývajúce zo spoluvlastníctva k nehnuteľnostiam, vykonávať lesnícku a  poľnohospodársku činnosť, vrátane predaja lesných a poľnohospodárskych produktov a  zabezpečenie výkonu poľovného práva, všetko s cieľom dosiahnutia najlepších hospodárskych výsledkov v prospech Spoločenstva a všetkých členov Spoločenstva. 

https://www.urbariat-kalava.eu/news/urbariat-kalava1/

SZTP, ZO č. 700, Kaľava 30 053 42 Kaľava

Štatutárny zástupca: Mgr. Silvia Václavíková, predsedkyňa ZO

Stručné informácie i činnosti:

  • organizácia Slovenského zväzu telesne postihnutých vznikla v roku 2004, spočtom členov dvadsaťpäť,
  • počet registrovaných členov v súčasnosti je 103 vo veku od 9 do 80 rokov,
  • ide o celoslovenskú, dobrovoľnú, humanitnú a nepolitickú organizáciu,
  • združuje občanov so zdravotným postihnutím, rodičov detí s postihnutím, rodinných príslušníkov a priateľov telesne postihnutých občanov,
  • organizuje humanitárne a spoločenské akcie,
  • spolupracuje s inými inštitúciami, atď.

Poľovnícke združenie Suchá dolina pôsobiace v poľovnom revíre Suchá dolina zasahuje do katastrálnych území obcí Kaľava, Vojkovce, Slatvina, Hrišovce, Richnava a mesta Spišské Vlachy.

Hlavnou úlohou jej členov je  chov, ochrana, zušľachťovanie a lov zvere a hospodárske zhodnocovanie úlovkov.

V minulosti sa požiarny zbor tak ako teraz nazýval hasičský zbor. V období socializmu sa to zmenilo na požiarny zbor, resp. požiarnici.

Podľa pamätí najstarších občanov Kaľavy hasiči v obci existovali už začiatkom 20. storočia, ale o tomto období sa nezachovalo žiadne písomné svedectvo. Vieme však, že v 40 – tych a 50 – tych rokoch 20. storočia bol veliteľom hasičov Pavol Legát, v 70 – tych rokoch Štefan Rabatin a v 80 – tych rokoch požiarnu ochranu viedla Mária Rabatinová

Fotografia je z roku 1974.
Horný rad zľava: Peter Tabaček, František Rabatin, Imrich Kurilla, Jozef Čurilla, Štefan Rabatin ml., Stanislav Onderčin, Ondrej Rabatin, Marián Veseleňák, Štefan Rabatin st., Štefan Rabatin, Jakub Čurilla, Peter Čurilla, Stanislav Čurilla, Milan Veseleňák, Ján Onderčin
Dolný rad zľava: Ondrej Bandžuch, Stanislav Bandžuch, Ľudovít Filip, Ondrej Čurilla, Stanislav Čurilla, Ján Mamrák

Rok 1999 družstvo mladých požiarnikov

Valent Pavlík, Igor Rabatin, Lívia Čurillová, Michaela Jánošová, Andrea Rabatinová, Zuzana Rabatinová, Adriana Butvinová, Patrik Butvin, Matúš Žec, Zuzana Čurillová