Preskočiť na obsah

Info zákon

Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ZÁKON O SLOBODE INFORMÁCIÍ) upravuje podmienky, postup a rozsah slobodného prístupu k informáciám (aktuálne znenie tohto zákona). Povinnými osobami podľa tohto zákona sú štátne orgány, obce, ako aj tie právnické osoby a fyzické osoby, ktorým zákon zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb v oblasti verejnej správy, a to iba v rozsahu tejto ich rozhodovacej činnosti. Povinnými osobami sú ďalej právnické osoby zriadené zákonom a právnické osoby zriadené štátnym orgánom, vyšším územným celkom alebo obcou podľa osobitného zákona. Povinnými osobami sú aj právnické osoby založené povinnými osobami. Každý má právo na prístup k informáciám, ktoré majú povinné osoby k dispozícii. Kategórie informácií, ktoré sú chránené a nemôžu sa sprístupniť, sú vymedzené v §8 až §11 zákona o slobode informácií. Zákon o slobode informácií neukladá povinnej osobe povinnosť vytvárať informácie, ktoré v momente podania žiadosti o sprístupnenie informácií ešte neexistujú. Povinná osoba teda nie je povinná spracovávať, usporadúvať alebo vytvárať prehľady, zoznamy a tabuľky informácií podľa kritérií určených žiadateľom v žiadosti o sprístupnenie informácií.

Povinne zverejnené informácie v zmysle § 5 ods.1 zákona o slobode informácií.

Žiadosť o sprístupnenie informácií (Formulár na podanie žiadosti o sprístupnenie informácií) musí obsahovať tieto údaje a musí byť z nej zrejmé :

1. ktorej povinnej osobe je určená,

2. meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa,

3. adresu pobytu alebo sídla žiadateľa,

4. ktorých informácií sa žiadosť týka,

5. aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje.

Spôsoby podania žiadosti:

a) písomne ako poštovú zásielku na adresu : Obecný úrad Kaľava, Kaľava 63, 053 42 Kaľava

b) písomne – osobným doručením do podateľne Obecného úradu v Kaľave, Kaľava 63

c) písomne alebo ústne na Obecnom úrade v Kaľave, Kaľava 63 , telefón : 053 / 447 28 00 

e) elektronickou poštou na adresu: podatelna@kalava.sk

Úhrada nákladov: Informácie sa poskytujú bezplatne s výnimkou úhrady vo výške materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a odoslaním informácie žiadateľovi.Náklady spojené so sprístupnením informácií sú uvedené v Sadzobníku úhrad nákladov spojených so sprístupnením informácií.