Preskočiť na obsah

Hlavný kontrolór obce

Ing. Anna Čechová

hlavná kontrolórka obce

053 447 2800

Hlavný kontrolór je pracovníkom obce a za svoju činnosť zodpovedá obecnému zastupiteľstvu.

Kontrolnej činnosti podlieha:

 • obecný úrad
 • rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou
 • právnické osoby v ktorých má obec majetkovú účasť
 • osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie, návratné alebo nenávratné finančné výpomoci.

Úlohy hlavného kontrolóra:

 • vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve
 • predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí
 • spolupracuje s príslušnými štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov EU
 • zúčastňuje sa na zasadnutí OZ s hlasom poradným
 • predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roka
 • vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný predpis
 • predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým

Funkčné obdobie hlavného kontrolóra v trvaní 5 rokov začalo 01.07.2020 s 10% úväzkom.