VZN KSK 2/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN KSK č.13/2016 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v znení neskorších predpisov

Zverejnené
19. januára 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
19. januára 2023 − 2. februára 2023
Kategória

Prílohy