VZN 1-2006 o prvevádzkovom poriadku pohrebiska a poplatkoch na cintoríne

Zverejnené
30. apríla 2006
Kategória

Prílohy