Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2023 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školských zariadení na rok 2023

Zverejnené
13. februára 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
13. februára 2023 − 28. februára 2023
Kategória

Prílohy