Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2023 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení

Zverejnené
3. marca 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
3. marca 2023 − 17. marca 2023
Kategória

Prílohy