VZN 5/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Zverejnené
31. decembra 2019
Kategória

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
OBCE K A Ľ A V A
č.5/2019
o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady

Prílohy