Preskočiť na obsah

Zápis detí na pred primárne vzdelávanie v materskej škole na školský rok 2024/2025.

Zverejnené 2.5.2024.

Kategória

Na pred primárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti v zmysle §59 ods. 3 a 4 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov a po odsúhlasení zriaďovateľom Obec- Kaľava 63

Zápis detí do materskej školy na školský rok 2024/2025

sa uskutoční v dňoch

od 02. mája 2024 do 11.mája 2024

v čase od 7:00-15:00 hod.

Podľa § 59 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na pred primárne vzdelávanie v materskej škole prednostne prijímajú:

 • deti, pre ktoré je pred primárne vzdelávanie povinné dieťa, t. j. deti, ktoré dosiahli 5 rokov veku do 31. augusta 2024,
 • deti, ktoré majú právo na prijatie na pred primárne vzdelávanie, t. j. deti, ktoré dovŕšia 4 roky do 31. augusta 2024.

Rodič môže podať žiadosť:

 • osobne v kancelárii riaditeľky
 • poštou na adresu MŠ – Kaľava 63
 • e-mailom alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu materska.skola@kalava.sk

Prijímať sa budú len kompletne vyplnené žiadosti s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní.

Deti, pre ktoré je pred primárne vzdelávanie povinné:

Dieťa, ktoré navštevuje materskú školu a do 31. augusta 2024 (vrátane) dosiahne 5 rokov veku, sa bez povinnosti opätovne žiadať o prijatie do materskej školy automaticky od 1. septembra 2024 stáva dieťaťom plniacim povinné pred primárne vzdelávanie

Deti pokračujúce v plnení povinného pred primárneho vzdelávania: Povinné pred primárne vzdelávanie v materskej škole trvá jeden školský rok. Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahne školskú spôsobilosť, rodič požiada riaditeľa materskej školy o pokračovanie plnenia povinného pred primárneho vzdelávania v materskej škole.

Rodič k žiadosti doloží:

 • písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,
 • písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast,
 • informovaný súhlas zákonného zástupcu.

Rozhodnutie riaditeľa materskej školy

Riaditeľ materskej školy vydá rozhodnutie o prijatí dieťaťa na pred primárne vzdelávanie od 1. septembra 2024 najneskôr do 30. júna 2024.

K zápisu je potrebná:

 • Písomná žiadosť zákonného zástupcu o umiestnenie dieťaťa do materskej školy. Tlačivo je zverejnené na webovom sídle Obce Kaľava.
 • Rodič, ktorý nemá možnosť si tlačivo vytlačiť, môže si ho vyzdvihnúť v materskej škole.
 • Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní .
 • Rodný list dieťaťa

Zákonné podmienky prijatia dieťaťa do materskej školy:

 • Dieťa, ktoré dosiahlo 5 rokov veku do 31. augusta 2024, pre ktoré je plnenie pred primárneho vzdelávania povinné.
 • Dieťa, ktoré pokračuje v plnení povinného pred primárneho vzdelávania.
 • Dieťa, ktoré dovŕši 4 roky veku do 31.augusta 2024

Ostatné podmienky prijatia dieťaťa do materskej školy:

 • Dieťa, ktoré už má súrodencov v tunajšej materskej škole
 • Poradie podania žiadosti nemá vplyv na prijatie dieťaťa do materskej školy.

v Kaľave 24.4.2024                                          Iveta Kandriková – riaditeľka materskej školy