Preskočiť na obsah

Pozvánka na Valné zhromaždenie členov pozemkového spoločenstva vlastníctva lesov a pozemkov

Zverejnené 5.4.2024.

Kategória

Spoluvlastníctvo Žec a spol. pozemkové spoločenstvo Kaľava

POZVÁNKA

Výbor Pozemkového spoločenstva podielových vlastníkov lesov, v súlade s § 14 ods. 1 Zákona č. 97 / 2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách, Vás týmto pozýva na

zasadnutie Valného zhromaždenia

ktoré sa uskutoční v

 sobotu dňa 13. apríla 2024

o 14:00 hodine

v kultúrnom dome Kaľava

Program

 1. Privítanie
 2. Prezentácia účastníkov Valného zhromaždenia / podielnikov, poverených osôb/
 3. Výsledky uznášania schopnosti valného zhromaždenia
 4. Voľba Predsedu návrhovej a mandátovej komisie
 5. Voľba zapisovateľa a overovateľov
 6. Správa o činnosti výboru za rok 2023
 7. Plán činnosti na rok 2024
 8. Správa o hospodárení za rok 2023
 9. Správa Predsedu dozornej rady o účtovnej uzávierke za rok 2023
 10. Vystúpenie zástupcu  SPF,  pána Ing. Matúša Komiňaka lesníka fondu.
 11. Voľba volebnej komisie
 12. Voľba výboru a dozornej rady Spoluvlastníctva Žec a spol
 13. Výsledky volieb
 14. Diskusia
 15. Záver a občerstvenie

V prípade ak sa rozhodnete, aby vás zastupoval Váš zástupca, musí sa preukázať na prezentácii pozvánkou, ktorej súčasťou je aj vyplnené a Vami podpísané priložené splnomocnenie.

 Účasť na Valnom zhromaždení je nutné, z dôvodu volieb.