Preskočiť na obsah

Nedoplatky za tuhý komunálny odpad a daň z nehnuteľnosti za obdobie roku 2022 a menej

Zverejnené 17.3.2023.

Kategória

OZNAM

Pripomíname občanom obce Kaľava, ktorí nemajú uhradené poplatky za tuhý komunálny odpad a daň z nehnuteľnosti za predchádzajúce obdobie, aby tak učinili v najbližších dňoch. Ak tak neurobia, v priebehu nasledujúceho obdobia im budú doručované výzvy na úhradu nedoplatkov. V prípade následnej spolupráce budú nedoplatky vymáhane v zmysle platnej legislatívy.

Zo Správy z kontroly č. 3/2022 vypracovanej hlavným kontrolórom obce vyplýva, že obec vyrubila poplatky občanom  len za tuhý komunálny odpad (TKO) v roku 2022 vo výške 4160,19 €. K 31.12.2022 boli uhradené poplatky za TKO vo výške 2827,26 € . Rozdiel t.j. nedoplatok za rok 2022 činí 1588,30 €. Hovoríme len o roku 2022.

Žiadame občanov, aby plnili svoje záväzky voči obci riadne a včas, pretože rozvoj obce nemôže fungovať bez plnenia si základných povinností, ktoré im vyplývajú priamo zo zákona.

Zároveň sa chceme poďakovať občanom, ktorý si plnia svoje záväzky.