Preskočiť na obsah

Dotácia na stravu v Materskej škole Kaľava pre šk. rok 2022/23

Zverejnené 1.8.2022.

Kategória

Oznam k uplatneniu poskytnutiu dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa

(dotácia na stravu)

Vzhľadom na zmeny v poskytovaní dotácie na stravu podľa zákona
č. 544/2010 Z. z., s účinnosťou od 01.07.2022, žiadame rodičov a zákonných zástupcov detí zapísaných do Materskej školy v Kaľave v školskom roku 2022/2023, aby v termíne do 09.8.2022 na Obecný úrad v Kaľave, predložili:

  1. ak ide o dieťa, ktoré navštevuje materskú školu a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima:
  • potvrdenie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, že ide o dieťa v HM ( hmotná núdza),

alebo

  • potvrdenie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny,, že ide dieťa v  ŽM (životné minimum).
  • ak ide o dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti :
  • podpísané nové čestné prehlásenie o neuplatnení si nároku na daňový bonus (dostupné na stránke obce, alebo priamo na obecnom úrade).

V prípade akýchkoľvek nejasností kontaktujte:

053/447 28 00

Mgr. Juraj Čurilla

vedúci školskej jedálne