Preskočiť na obsah

Oznam – Materská škola Kaľava

Zverejnené 3.6.2022.

Materská  škola – Kaľava č. 63

Podmienky prijímania detí  na pred primárne vzdelávanie
stanovené zákonom č. 245/2008 Z. z o výchove a vzdelávaní ( školský zákon )

    
          Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľke MŠ, spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa, údajom o očkovaní od všeobecného lekára pre deti a dorast. Žiadosť podaná bez tohto potvrdenia nie je úplná a nie je akceptovateľná.

         Ak ide o dieťa  so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,  zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak ide o dieťa so zmyslovým a telesným postihnutím aj vyjadrenie príslušného odborného lekár         Na pred primárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch rokov veku.

      Pre dieťa, ktoré dosiahne 5 rokov veku do 31.8.2022 je pred primárne vzdelávanie povinné.

 Počet detí, ktoré môžu byť prijaté závisí od kapacitných možností materskej školy. Miesto a termín podávania žiadostí pre nasledujúci školský rok sú zverejnené po dohode so zriaďovateľom na budove MŠ a inom verejne  dostupnom mieste.

     Termín prijímania:

Žiadosti na školský rok 2022/23 si môžete podať v termíne 2.5.2022 do 13.5.2022  v materskej škole, kde Vám poskytnú bližšie informácie…

Akceptujeme aj Vami napísanú žiadosť s potvrdením zdravotného stavu dieťaťa, údajom o očkovaní od všeobecného lekára pre deti a dorast.

 Riaditeľka materskej školy vydá rozhodnutie o prijatí dieťaťa na pred primárne  vzdelávanie  do 30. júna školského roka. O počte prijatých a neprijatých detí riaditeľka písomne informuje zriaďovateľa.

Zákonné podmienky prijímania, prednostne
•    deti, ktoré dovŕšia 5 rokov do 31.08.2022  / §59 a zákona č.245/2008  Z.z./.
•    deti s pokračovaním plnenia povinného pred primárneho vzdelávania, ktoré trvá jeden školský rok

Ostatné  podmienky prijímania detí prerokované pedagogickou radou v súlade s §3 odst.2 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z

  • deti, ktoré v predchádzajúcom školskom roku, neboli prijaté z dôvodu nedostatku miesta
  •  poradie podania žiadosti nemá vplyv na prijatie dieťaťa
  • deti, ktoré spĺňajú základné hygienické požiadavky a seba obslužné činnosti

Najvyšší počet detí v triede pre 3-6 ročné deti –  21    / je ustanovený §28 odst.9 zákonom č.245/2008 Z.z / o výchove a vzdelávaní ( školský zákon )