Preskočiť na obsah

Dotácia na stravu v Školskej jedálni pri MŠ v Kaľave pre obdobie 01.01.2023 -31.07.2023

Zverejnené 21.12.2022.

Kategória

Dotácia na stravu pre obdobie 01.01.2023 -31.07.2023 a  je určená na zabezpečenie obeda a iného jedla dieťaťu v Materskej škole je možné poskytnúť:

– podľa § 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách na každé dieťa v MŠ alebo ZŠ, ak je v MŠ alebo ZŠ najmenej 50 % detí v HN;

– podľa § 4 ods. 3 písm. b) zákona o dotáciách na dieťa v HN alebo v ŽM, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ;  HN sa preukazuje potvrdením z ÚPSVaR, ktoré rodič alebo zákonný zástupca doručí na Obecný úrad v Kaľave do 10.01.2023. ŽM sa ustanovuje na základe Formulára na posúdenie príjmu (dostupný na stránke obce i na Obecnom úrade), ktoré potvrdzuje ÚPSVaR a ktoré rodič alebo zákonný zástupca doručí na Obecný úrad v Kaľave v termíne do 10.01.2023.

 – podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré nedovŕšilo 15 rokov veku – preukazuje sa podpísaným Čestným prehlásením  rodiča alebo zákonného zástupcu dieťaťa, (dostupný na stránke obce i na Obecnom úrade), ktoré rodič alebo zákonný zástupca doručí na Obecný úrad v Kaľave v termíne do 10.01.2023.